Απλός Νομικός Οδηγός

βιβλιοθήκη ταχείας νομικής πληροφόρησης, η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται και ενημερώνεται.

Το Δικονομικό Δίκαιο (Αστικό -Ποινικό-Διοικητικό) είναι το σύνολο κανόνων που ρυθμίζουν τον τρόπο οργάνωσης και απονομής δικαιοσύνης δηλ ρυθμίζουν την οργάνωση , την δικαιοδοσία, την αρμοδιότητα και την λειτουργία δικαστηρίων.

  • Πολιτική Δικονομία (Αστικό ): υπάγεται η διαδικασία επίλυσης διαφορών των ιδιωτών
  • Ποινική Δικονομία (Ποινικό): ρυθμίζει την προετοιμασία και διεξαγωγή της ποινικής δίκης  
  • Διοικητική Δικονομία (Διοικητικό): είναι η διαδικασία του δικαστικού έλεγχου της δραστηριότητας της δημόσιας διοίκησης καθώς και των διαφορών που αναδύονται από την δράση της τόσο τους κόλπους της όσο και για τις διαφορές που δημιουργούνται ανάμεσα στη δημόσιας διοίκησης  με ιδιώτες

To Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο ρυθμίζει τις σχέσεις των εργοδοτών με εργαζόμενους δηλ τους κανονισμούς εργασίας πχ διευθυντικό δικαίωμα εργοδότη ,συλλογικά εργατικά φαινόμενα (συνδικλ ελευθερίες ,συλλογικές συμβάσεις ,διαιτησία κτλ) - εντάσσεται στον κλάδο Εσωτερικού Δημοσίου Δικαίου επειδή μεγάλο μέρος των κανόνων έχει χαρακτήρα  Δημοσίου Δικαίου

 

Το Εκκλησιαστικό Δίκαιο είναι το σύνολο κανόνων που ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της εκκλησίας και την σχέση της με την πολιτεία και τους πολίτες

Το Δίκαιο της ευρωπαϊκής Ένωσης (Κοινοτικό Δίκαιο) , στην οποία η Ελλάδα συμμετέχει από το 1981, αποτελεί μια νέα έννομη τάξη με κύρια χαρακτηριστικά:

  • την υπεροχή του Κοινοτικού επί του εθνικού ∆ικαίου και
  • την άμεση εφαρμογή των διατάξεων του Κοινοτικού ∆ικαίου στις εθνικές έννομες τάξεις των κρατών – μελών.

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Άρθρο 12 Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) Το έκτο κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Άρθρο 99

Διαδικασία εξυγίανσης

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1, το οποίο έχει το κέντρο των κυρίων συμφερόντων του στην Ελλάδα και βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών του κατά τρόπο γενικό, δύναται να υπαχθεί στη διαδικασία εξυγίανσης που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο με απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου.

Πράξεις του πτωχεύσαντα στην ύποπτη περίοδο μειώνουσες την πτωχευτική περιουσία ανακαλούνται. Είναι άκυρη για την ομάδα των πιστωτών, αν έγινε από τον οφειλέτη κατά τον χρόνο παύσης των πληρωμών ή εντός 10 ημερών πριν την έναρξή της, κάθε ετεροβαρής πράξη μειώνουσα την περιουσία του πτωχεύσαντος, πληρωμή τοις μετρητοίς, με εκχώρηση, πώληση, συμψηφισμό ή άλλως ενεργούμενη λόγω χρεών μη ληξιπροθέσμων ή ληξιπροθέσμων όχι με χρήματα ή εμπορικά γραμμάτια και σύσταση εμπράγματης ασφάλειας για προγενέστερη οφειλή.

Η πτωχευτική απαλλοτρίωση καταλαμβάνει την περιουσία του πτωχεύσαντα κατά το χρόνο κήρυξης. Πράγμα, που βρίσκεται στη νομή ή κατοχή του, δύναται να διεκδικηθεί από τον κύριο. Ο αντισυμβαλλόμενός του δεν υποχρεούται να εκπληρώσει πρώτος εκκρεμή αμφοτεροβαρή σύμβαση. Δεν λύνεται εργασιακή σχέση ούτε υφίσταται απαλλαγή υπερήμερου πτωχεύσαντος εργοδότη από αποδοχή προσφερόμενης εργασίας και καταβολή μισθού. Η πτώχευση μισθωτή ή εκμισθωτή δεν λύνει τη σύμβαση μίσθωσης. Η πτώχευση εταίρου συνεπάγεται λύση αστικής ή προσωπικής εταιρείας, εκτός αν συμφωνήθηκε να συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών. Κεφαλαιουχικές εταιρείες λύνονται με την πτώχευση διατηρώντας εμπορική ιδιότητα και νομική προσωπικότητα στο στάδιο της εκκαθάρισης, η δε πτώχευση εταίρου δεν επιφέρει λύση. Λύνεται η σύμβαση εντολής και κλείνονται αυτοδικαίως αλληλόχρεος λογαριασμός και σύμβαση ανοίγματος πίστωσης. Συμβατικός και μονομερής συμψηφισμός δεν έχουν αποτελέσματα. Η θέση επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση δεν επιφέρει λύση ούτε επηρεάζει εκκρεμείς συμβάσεις, εκτός αν τα μέρη απέβλεψαν στην αμοιβαία εμπιστοσύνη ή προσωπικές ικανότητες ενός των συμβληθέντων. Η ειδική εκκαθάριση επιφέρει λύση υφισταμένων σχέσεων εργασίας, το δε δικαστήριο με αίτηση πιστωτών διατάσσει προσωρινή διατήρηση μέρους εργαζομένων στην επιχείρηση, αν το συμφέρον της το απαιτεί. Λύνονται συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων, μηχανημάτων και λοιπών εγκαταστάσεων και κάθε σχέση, με την οποία τρίτος νέμεται, κατέχει ή χρησιμοποιεί αυτά. Προσωπικές ή εμπράγματες ασφάλειες τρίτων δεν επηρεάζονται. Ο εκκαθαριστής δύναται να προβαίνει σε πληρωμές ληξιπροθέσμων χρεών, συμψηφισμό απαιτήσεων της επιχείρησης με ανταπαιτήσεις τρίτων και εκχώρηση αυτών αντί καταβολής. Επί επιτροπείας εγγυήσεις, υποθήκες, ενέχυρα ή άλλα παρεπόμενα δικαιώματα εμπράγματα ή μη ασφαλίζοντα την απαίτηση και προνόμια συνδεόμενα με αυτή διατηρούνται. Επί θέσεως εταιρείας σε προσωρινή διαχείριση ή διοίκηση και διαχείριση από τους πιστωτές αυτή συνεχίζεται κανονικά και δεν είναι δυνατή εκποίηση περιουσίας, επιβάρυνση ακινήτων και κατάρτιση για λογαριασμό της δικαιοπραξιών άνω του έτους χωρίς δικαστική άδεια. Υποθήκες, ενέχυρα ή προνόμια υφίστανται μέχρις ικανοποιήσεως ενεχυρούχων, ενυποθήκων και προνομιούχων δανειστών και εγγυήσεις δεν θίγονται.

Δημοσιευθείσης της απόφασης, ο πτωχός χάνει την εξουσία διαθέσεως της περιουσίας του, που δεν περιλαμβάνει ακατάσχετες απαιτήσεις, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως δικαιώματα και μεταπτωχευτική περιουσία. Οι πτωχευτικοί πιστωτές διακρίνονται σε εγχειρόγραφους ή ανέγγυους, ενέγγυους και γενικούς προνομιούχους. Αναστέλλονται ατομικές διώξεις των ανέγγυων και γενικών προνομιούχων, ενώ ομαδικοί, μεταπτωχευτικοί και εμπραγμάτως ασφαλισμένοι ή ειδικοί προνομιούχοι τις διατηρούν. Εντός 24 ωρών από την κήρυξη ο Ειρηνοδίκης σφραγίζει και απογράφει την πτωχευτική περιουσία. Τα πράγματα παραδίδονται στο σύνδικο και τα χρήματα στο Δημόσιο Ταμείο. Επί διορισμού επιτρόπου επιχείρησης δημοσιευθείσης της απόφασης αναστέλλονται ατομικά μέτρα εκτέλεσης, όχι όμως άσκηση αγωγής και ενδίκων μέσων. Διάθεση περιουσιακών στοιχείων και τροποποίηση καταστατικού απαιτεί συναίνεση του επιτρόπου. Η επικυρωθείσα από το δικαστήριο συμφωνία δεσμεύει μη συμβληθέντες πιστωτές. Επί ειδικής εκκαθάρισης από την επομένη ημέρα υποβολής αίτησης απαγορεύονται αναγκαστική εκτέλεση, λήψη ασφαλιστικού μέτρου και κήρυξη πτώχευσης. Δημοσιευθείσης της απόφασης διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας περιέρχονται στον ειδικό εκκαθαριστή. Επί προσωρινής διαχείρισης εταιρίας και διοίκησης και διαχείρισης από τους πιστωτές υποβληθείσης αίτησης απαγορεύονται αναγκαστική εκτέλεση, λήψη ασφαλιστικού μέτρου και κήρυξη πτώχευσης για οφειλές γεννηθείσες πριν την αίτηση. Τη διοίκηση έχει αρχικά ο διαχειριστής και μεταγενέστερα η διοικούσα επιτροπή των πιστωτών.

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης κήρυξης πτώχευσης, διορίζεται εισηγητής δικαστής, που επιβλέπει τις εργασίες της, και δικηγόρος ως προσωρινός σύνδικος, που καθίσταται οριστικός, αν τον εγκρίνει η συνέλευση των πιστωτών, και εκπροσωπεί τον πτωχό και την ομάδα αυτών. Ο σύνδικος ενεργεί πράξεις διαπίστωσης ενεργητικού και παθητικού και εκπροσωπεί τον πτωχό σε δίκες σχετικές με την πτωχευτική περιουσία. Περατωθείσης της πτώχευσης εκποιεί και διανέμει την περιουσία στους πιστωτές, που εμφανίζονται στη γενική συνέλευση αναγγέλλοντας τις απαιτήσεις τους, οι οποίες περιλαμβάνονται σε κατάλογο, που καταρτίζει. Μη υφισταμένου ενεργητικού με έκθεση του εισηγητή το δικαστήριο κηρύσσει παύση των εργασιών. Διαρκούσης της πτώχευσης ο πτωχός δεν έχει δικαίωμα διοίκησης της περιουσίας, λαμβάνει όμως κατεπείγοντα μέτρα διασφάλισής της αδρανούντος του συνδίκου. Οι ειδικές εκκαθαρίσεις και ο διορισμός εκκαθαριστών γίνονται από το Εφετείο με αίτηση πιστωτών, όπως και διορισμός επιτρόπου και επικύρωση της συμφωνίας. Δημοσιευθέντων των αποφάσεων παύει η διαχείριση της επιχείρησης από τα καταστατικά όργανα και στη μεν περίπτωση του άρθρου 46 ο εκκαθαριστής εκποιεί την περιουσία μεμονωμένα ή συνολικά με αναγκαστικό πλειστηριασμό ικανοποιώντας τους αναγγελθέντες πιστωτές, στη δε περίπτωση του άρθρου 46α η επιχείρηση εκποιείται συνολικά με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, ο εκκαθαριστής καταρτίζει σύμβαση, εισπράττει το τίμημα και το διανέμει σύμφωνα με τον πίνακα. Επί θέσεως εταιρίας σε προσωρινή διαχείριση ο διαχειριστής προβαίνει σε ενέργειες συντήρησης της περιουσίας εκπροσωπώντας την ενώπιον δικαστηρίων και δημοσίων αρχών, συντάσσοντας απογραφή και ισολογισμό, καλεί τους πιστωτές να υποβάλουν απαιτήσεις, συντάσσει πίνακα και καλεί τους μετόχους να συναινέσουν στη συνέχιση της εταιρείας από τους πιστωτές, που αναλαμβάνοντας διοίκηση και διαχείριση, διορίζουν διοικούσα επιτροπή, προβαίνουσα σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση μετοχών, που χορηγούνται σε αυτούς ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Μετά πάροδο 3 ετών οι πιστωτές δύνανται να εξουσιοδοτήσουν τη διοικούσα επιτροπή να επιδιώξει τη διάλυση ή τη θέση της επιχείρησης υπό ειδική εκκαθάριση.

Σε πτώχευση κηρύσσονται φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, ενώ σε ειδική εκκαθάριση, προσωρινή διαχείριση από πιστωτές και υπαγωγή υπό εκκαθάριση μόνον επιχειρήσεις. Προϋποθέσεις πτώχευσης είναι η εμπορική ιδιότητα, παύση πληρωμής εμπορικών χρεών ή δήλωση αναστολής τους και δικαστική απόφαση. Αίτηση υποβάλλει κάθε δανειστής αποδεικνύοντας εγγράφως την απαίτησή του. Για θέση επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση, απαιτείται αίτηση 51% των πιστωτών, που οι απαιτήσεις τους είναι καταχωρημένες στα βιβλία της. Προϋποθέσεις είναι η αναστολή ή διακοπή λειτουργίας για οικονομικούς λόγους, ύπαρξη κατάστασης παύσης πληρωμών, πτώχευση ή θέση υπό διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών ή υπό προσωρινή διαχείριση ή υπό εκκαθάριση, εφόσον δεν έχει διενεργηθεί πλειστηριασμός βασικών και σχετιζομένων με την παραγωγική διαδικασία περιουσιακών στοιχείων, και ύπαρξη έκδηλης οικονομικής αδυναμίας πληρωμής ληξιπροθέσμων οφειλών. Με τις ίδιες προϋποθέσεις τίθεται σε ειδική εκκαθάριση επιχείρηση με αίτηση 20% των πιστωτών, διοριζομένου ειδικού διαχειριστή. Με τις ίδιες προϋποθέσεις πιστωτές, που οι απαιτήσεις τους εμφανίζονται στα βιβλία της επιχείρησης και τον ισολογισμό της τελευταίας εταιρικής χρήσης, με αίτησή τους ή με αίτηση της τελευταίας, ζητούν διορισμό επιτρόπου προς επίτευξη συμφωνίας μεταξύ πιστωτών και επιχείρησης για ρύθμιση ή περιορισμό χρεών. Εταιρία τίθεται υπό διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών με απόφαση, αν διαπιστωθεί παύση πληρωμών, υποβληθεί αίτηση 55% των εμφανιζόμενων στα βιβλία της πιστώσεων και συγκατατεθεί ειδική επιτροπή της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο προσωρινός διαχειριστής προβαίνει σε ενέργειες συντήρησης της επιχείρησης καλώντας τους μετόχους σε συνέλευση για συναίνεση στη θέση της εταιρείας υπό διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών.

Αφερεγγυότητα είναι η κατάσταση όπου βρίσκεται κάποιος, όταν το παθητικό της περιουσίας του είναι μεγαλύτερο από το ενεργητικό και αδυνατεί να ικανοποιήσει τους δανειστές του. Προηγούμενες διαδικασίες προληπτικού σκοπού είναι η λήψη ασφαλιστικών μέτρων και έκδοση διαταγής πληρωμής. Τυπικές διαδικασίες είναι η πτώχευση, ειδική εκκαθάριση, προσωρινή διαχείριση, διοίκηση και διαχείριση από τους πιστωτές και υπαγωγή επιχείρησης υπό επίτροπο προς σύναψη συμβιβασμού με τους πιστωτές.

Οδηγός διαδικασίας πτώχευσης βήμα προς βήμα

Διοικητικές διαδικασίες

Η πτώχευση κηρύσσεται έπειτα από αίτηση:

  • είτε πιστωτή που έχει έννομο συμφέρον
  • είτε του εισαγγελέα πρωτοδικών, εφόσον τούτο δικαιολογείται από λόγους δημόσιου συμφέροντος.

Το αρμόδιο δικαστήριο για την κήρυξη της πτώχευσης είναι το πολυμελές πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει το κέντρο των κύριων συμφερόντων του (εκεί δηλαδή που ο έμπορος έχει το κύριο εμπορικό του κατάστημα).πχ. Πρωτοδικείο Αθηνών, Πρωτοδικείο Πειραιά, Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

Οι επιχειρηματίες μπορούν να αποφύγουν τη χρεωκοπία προβλέποντας τις δυσκολίες, δηλαδή παρακολουθώντας στενά την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους.

Η πτώχευση ρυθμίζεται από τον νέο πτωχευτικό κώδικα.

Υποκατηγορίες

Ενότητα άρθρων με εκτενή θεματολογία που έχει ως σημείο αναφοράς τα ασφαλιστικά μέτρα.

Ενότητα άρθρων με εκτενή θεματολογία που έχει ως σημείο αναφοράς το οικογενειακό Δίκαιο, όπως διαμορφώθηκε από τον νόμο 1329/83, το οποίο εναρμονίστηκε με τις σύγχρονες αντιλήψεις για την ισότητα των δύο φίλων, αντικαθιστώντας την πατρική εξουσία με την γονεϊκή μέριμνα.

Ενότητα άρθρων με εκτενή θεματολογία που έχει ως σημείο αναφοράς το σύμφωνο συμβίωσης.

Διατροφή είναι το χρηματικό ποσό ή άλλες παροχές που κάποιος δίνει σε κάποιον άλλον, για να καλύψει μ' αυτό τις βιοτικές του ανάγκες.

Το Δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων οι οποίοι ρυθμίζουν υποχρεωτικά την οργάνωση μιας κοινωνίας σε κράτος, την λειτουργία της κοινωνίας αυτής και την κοινωνική συμβίωση των μελών της.

Ενότητα άρθρων με εκτενή θεματολογία που έχει ως σημείο αναφοράς την πτώχευση προσωπικών εταιριών, ετερόρρυθμων ή ομόρρυθμων εταιριών, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών, εταιριών περιορισμένης ευθύνης, ανωνύμων εταιριών, ευρωπαϊκών εταιριών και ευρωπαϊκών συνεταιριστικών εταιριών.

Επισήμανση

Σχέση εντολέα-Δικηγόρου ιδρύεται μόνο κατόπιν ρητής συμφωνίας και όχι με την απλή επίσκεψη σε ένα δικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) ή την αποστολή μηνύματος με οποιονδήποτε τρόπο στον Δικηγόρο. Δεσμευτική νομική συμβουλή παρέχεται μόνο κατόπιν αμοιβής.

Τομείς Δραστηριότητας

Το ομώνυμο δικηγορικό γραφείο ασχολείται και αναλαμβάνει συμβουλευτική και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις αστικού, ποινικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας και εξειδίκευσής μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.