Αρμόδιο καθ' ύλην δικαστήριο για την έγερση αγωγής διατροφής από τον δικαιούχο κατά του υπόχρεου είναι  το Μονομελές Πρωτοδικείο και κατ' εξαίρεση το Πολυμελές όταν η αγωγή για διατροφή ενώνεται με μια από τις γαμικές διαφορές δηλ. διαζύγιο, ακύρωση γάμου ή αναγνώριση της ύπαρξης ή ανυπαρξίας του γάμου ή με μία από τις αγωγές που αφορούν προσβολή της πατρότητας, αναγνώριση ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει σχέση γονέα και τέκνου ή γονική μέριμνα, αναγνώριση της πατρότητας τέκνου που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του, αναγνώριση ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει ή είναι άκυρη η εκούσια αναγνώριση του τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του ή η εξομοίωση του με τέκνο γεννημένο σε γάμο λόγω του επιγενόμενου γάμου των γονέων του και την προσβολή εκούσιας αναγνώρισης ,την αναγνώριση ότι δεν υπάρχει υιοθεσία ή τη λύση της και την αναγνώριση ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει επιτροπεία. Κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο είναι το δικαστήριο της κατοικίας ή διαμονής του εναγομένου και εφόσον η αγωγή συνενώνεται με γαμικές διαφορές και το δικαστήριο της συνήθους διαμονής των συζύγων ή η τελευταία συνήθης διαμονή των συζύγων, στο μέτρο που ο ένας αυτών έχει ακόμα αυτή τη διαμονή ή η συνήθης διαμονή του ενός ή του άλλου συζύγου προκειμένου για κοινή αίτηση ή η συνήθης διαμονή του ενάγοντος αν είχε τη διαμονή αυτή τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την αγωγή ή έξι μήνες εφόσον είναι Έλληνας ή της ιθαγένειας των δύο συζύγων. Σε περίπτωση κατεπείγουσας περίπτωσης ή επικειμένου κινδύνου δύναται ο δικαιούχος να ζητήσει από το σύμφωνα με τα ανωτέρω κατά τόπον αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο να του επιδικάσει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων προσωρινή διατροφή.

Σχετικά άρθρα

Επισήμανση

Σχέση εντολέα-Δικηγόρου ιδρύεται μόνο κατόπιν ρητής συμφωνίας και όχι με την απλή επίσκεψη σε ένα δικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) ή την αποστολή μηνύματος με οποιονδήποτε τρόπο στον Δικηγόρο. Δεσμευτική νομική συμβουλή παρέχεται μόνο κατόπιν αμοιβής.

Τομείς Δραστηριότητας

Το ομώνυμο δικηγορικό γραφείο ασχολείται και αναλαμβάνει συμβουλευτική και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις αστικού, ποινικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας και εξειδίκευσής μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.