Διαζύγια

Ενότητα άρθρων με εκτενή θεματολογία που έχει ως σημείο αναφοράς το οικογενειακό Δίκαιο, όπως διαμορφώθηκε από τον νόμο 1329/83, το οποίο εναρμονίστηκε με τις σύγχρονες αντιλήψεις για την ισότητα των δύο φίλων, αντικαθιστώντας την πατρική εξουσία με την γονεϊκή μέριμνα.

Για να εκδοθεί συναινετικό διαζύγιο απαραίτητες προϋποθέσεις είναι οι ακόλουθες :

α. 0 γάμος πρέπει να έχει διαρκέσει τουλάχιστον ένα (1) χρόνο πριν από την κατάθεση της αίτησης λύσης αυτού.

β. Πρέπει να υπάρχει συμφωνία των συζύγων. Η εν λόγω συμφωνία δηλώνεται στο δικαστήριο αυτοπρόσωπα ή με ειδικό πληρεξούσιο σε δύο συνεδριάσεις που απέχουν μεταξύ τους έξι (6) τουλάχιστον μήνες. Το αντίστοιχο ειδικό πληρεξούσιο πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την κάθε συνεδρίαση. Εφ'' όσον από την πρώτη συνεδρίαση, πέρασαν δύο χρόνια, η δήλωση της συμφωνίας παύει να ισχύει.

γ. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα για να εκδοθεί συναινετικό διαζύγιο πρέπει να προσκομίζεται έγγραφη συμφωνία των συζύγων που να ρυθμίζει την επιμέλεια των τέκνων και την επικοινωνία με αυτά.

Η συμφωνία επικυρώνεται από το δικαστήριο και ισχύει ώσπου να εκδοθεί απόφαση για το θέμα,. Η συμφωνία για την άσκηση επιμέλειας χρειάζεται μόνο όταν κατά το χρόνο του διαζυγίου η γονική μέριμνα ασκείται και υπό του δύο συζύγου έτσι ώστε αυτή δεν απαιτείται όταν έχει παύσει το λειτούργημα της γονικής μέριμνας ως προ τον ένα σύζυγο ή όταν η άσκηση της γονικής μέριμνας έχει αφαιρεθεί από τον ένα σύζυγο. Η ανωτέρω συμφωνία μπορεί να περιλαμβάνει και ρυθμίσεις που αφορούν τη διοίκηση της περιουσία του παιδιού και της εκπροσώπησής του, οι οποίες είναι έγκυρες, αν και το δικαστήριο δεν υποχρεούται να τι επικυρώσει

Η εν λόγω συμφωνία προσκομίζεται κατά την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο, μπορεί όμως να υποβληθεί και κατά τη δεύτερη συζήτηση -οπότε υπάρχει δυνατότητα να την τροποποιήσει κανείς , αν είχε ήδη προσκομισθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση και άλλαξαν συνθήκες - ή ακόμη και μετά τη δεύτερη συνεδρίαση, δεν μπορεί όμως να εκδοθεί διαζύγιο χωρίς την προσκόμιση της συμφωνίας αυτής.

Δεν απαιτείται να προσκομιστεί συμφωνία για την επιμέλεια και την επικοινωνία με τα τέκνα, εάν τα σχετικά ζητήματα έχουν ρυθμιστεί με δικαστική απόφαση, που έχει εκδοθεί προηγουμένως κατά κάποια ειδική διαδικασία κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Μέχρι την επικύρωσή της η συμφωνία για την επιμέλεια και την επικοινωνία δεν έχει νομική δέσμευση, ενώ μετά την επικύρωση, αν και δεσμευτική, έχει προσωρινό χαρακτήρα, με την έννοια ότι οι σύζυγοι μπορούν να πετύχουν διαφορετική ρύθμιση των σχετικών θεμάτων.

α. Σύνταξη αιτήσεως συναινετικού διαζυγίου και προτάσεων - κατάθεση αίτησης (σε 3 αντίτυπα) και των προτάσεων στην έδρα (κατά την συζήτηση).

Η κατάθεση της αίτησης γίνεται σε τρία αντίγραφα (το δικαστήριο κρατά μαζί με το πρωτότυπο της αιτήσεως και ένα απλό αντίγραφο) στο οποία επικολλάται διπλή παράσταση. Εάν την αίτηση υπογράφουν δύο δικηγόροι (υπάρχει η δυνατότητα να εκπροσωπούνται και οι δύο σύζυγοι από έναν δικηγόρο), απαιτούνται τρεις (3) παραστάσεις (ένσημα) που επικολλώνται στο δικόγραφο.

β. Απαραίτητα έγγραφα κατά την πρώτη συζήτηση:

ι. Πληρεξούσιο (του οποίου η σύνταξη πρέπει να γίνει εντός μηνός προ της πρώτης συζήτησης)

ιι. Ιδιωτικό συμφωνητικό των συζύγων για την επιμέλεια, επικοινωνία των ανηλίκων τέκνων τους καθώς και τη διατροφή τους (εφόσον το επιθυμούν)

ιιι. Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως (ανεξάρτητα αν υπάρχουν τέκνα ή όχι)

ιν. Ληξιαρχική πράξη γάμου (όχι απόσπασμα)

ν. Γραμμάτιο προείσπραξης.

Σημείωση: Εάν οι διάδικοι παραστούν «μετά» του πληρεξουσίου δικηγόρου τους, εάν δηλαδή οι διάδικοι - σύζυγοι είναι κατά την πρώτη συζήτηση παρόντες, απαιτείται προσκόμιση φωτοτυπίας των ταυτοτήτων τους.

Αναβολή για δεύτερη συνεδρίαση σε ρητή δικάσιμο

Η πρώτη συζήτηση με την δεύτερη συζήτηση πρέπει να απέχουν μεταξύ του έξι (6) τουλάχιστον μήνες (άρθρο 1441 παρ. 2 Αστικού Κώδικα). Έτσι ο πρόεδρος μετά την διαπίστωση της υπάρξεως των προϋποθέσεων και των απαραίτητων εγγράφων αναβάλει την υπόθεση για δικάσιμο πέρα των 6 μηνών.

α. Απαιτείται η σύνταξη και κατάθεση προτάσεων επί της έδρας

(και όταν παρίστανται δύο δικηγόροι, οι προτάσεις γίνονται σε ενιαίο δικόγραφο).

β. Τα σχετικά έγγραφα που προσκομίζονται στο ακροατήριο:

ι. Πληρεξούσιο, που έχει συνταχθεί εντός μηνός προ της δικασίμου της δεύτερης συζήτησης, περιέχον απαραιτήτως την εντολή παραίτησης από τα ένδικα μέσα.

ιι. γραμμάτιο προείσπραξης.

Έκδοση και δημοσίευση απόφασης

Μετά την δημοσίευση τα απόφασης λαμβάνονται τέσσερα (4) τουλάχιστον επικυρωμένα αντίγραφα αυτής.

Όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη έτσι και στην Ελλάδα, ο αριθμός των συναινετικών διαζυγίων έχει θεαματικά αυξηθεί σε βαθμό που εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι στο εγγύς μέλλον η λύση ενός γάμου κατ' αντιδικία ενδεχομένως να αποτελεί απαρχαιωμένη πρακτική. Πράγματι η διαδικασία της «συναινετικής» λύσεως του γάμου χαρακτηρίζεται από την εξωδικαστική και στα πλαίσια της διαστάσεως συζήτησης και συμφωνίας μεταξύ των συζύγων, και αποτρέπει τόσο υπέρμετρα δικαστικά και δικηγορικά έξοδα, όσο και μία χρονοβόρα και ψυχοφθόρα διαδικασία.

Επισήμανση

Σχέση εντολέα-Δικηγόρου ιδρύεται μόνο κατόπιν ρητής συμφωνίας και όχι με την απλή επίσκεψη σε ένα δικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) ή την αποστολή μηνύματος με οποιονδήποτε τρόπο στον Δικηγόρο. Δεσμευτική νομική συμβουλή παρέχεται μόνο κατόπιν αμοιβής.

Τομείς Δραστηριότητας

Το ομώνυμο δικηγορικό γραφείο ασχολείται και αναλαμβάνει συμβουλευτική και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις αστικού, ποινικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας και εξειδίκευσής μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.