Σύμφωνα με το άρθρο 1439 παρ. 1: Καθένας από τους συζύγους μπορεί να ζητήσει το διαζύγιο, όταν οι μεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονισθεί τόσο ισχυρά, από λόγο που αφορά το πρόσωπο του εναγομένου ή και των δύο συζύγων, ώστε βάσιμα η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης να είναι αφόρητη για τον ενάγοντα.

Για να υφίσταται ισχυρός κλονισμός θα πρέπει να συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις :

α) Να έχουν προηγηθεί γεγονότα (ή γεγονός) κλονιστικά του γάμου, δηλαδή γεγονότα που απορρέουν κυρίως από παραβιάσεις ηθικής ή νομικής συμπεριφοράς του άλλου συζύγου αλλά και ανυπαίτια γεγονότα τα οποία όμως επιφέρουν στην συγκεκριμένη έγγαμη σχέση ισχυρό κλονισμό. Ενδεικτικά ως λόγοι ισχυρού κλονισμού αναφέρονται το πάθος της μέθης, οι βιαιοπραγίες κατά του έτερου συζύγου, οι ψυχικές ή διανοητικές διαταραχές αυτού, η ανικανότητα προς συνουσία κ.α. Τα γεγονότα αυτά καθαυτά δεν αποτελούν λόγους διαζυγίου αλλά περιστατικά ικανά να προκαλέσουν τον ισχυρό κλονισμό του γάμου. Ορισμένα από τα γεγονότα αυτά(π.χ. εκδήλωση κάποιας ψυχικής ασθένειας ) είναι αδιάφορο αν συντελέστηκαν πριν ή κατά την διάρκεια του γάμου.

β) Ο λόγος να αφορά το πρόσωπο του εναγομένου ή και των δύο συζύγων . Τούτο συνεπάγεται ότι περιστατικό που αφορά αποκλειστικά τρίτο πρόσωπο δεν μπορεί να αποτελέσει την βάση αγωγής διαζυγίου (π.χ. κάποιο συγγενικό πρόσωπο). Διαφορετική είναι η περίπτωση που από την συμπεριφορά του τρίτου προσώπου επηρεάζεται ένας εκ των συζύγων σε τέτοιο βαθμό που κλονίζεται ισχυρά η συζυγική σχέση.

γ) Τα γεγονότα αυτά να έχουν σαν απόρροια να κλονισθεί η σχέση σε τέτοιο βαθμό ώστε η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης να είναι αφόρητη για τον ενάγοντα. Το δικαστήριο εξετάζει (λαμβάνοντας υπόψη υποκειμενικά και αντικειμενικά κριτήρια) και αποφαίνεται, εάν από τα προβαλλόμενα περιστατικά, κατέστη αφόρητη η συμβίωση για τον ενάγοντα.

Ο νομοθέτης προκειμένου να διευκολύνει την απόδειξη λόγων ισχυρού κλονισμού υπέρ του ενάγοντος θέσπισε κάποια τεκμήρια μαχητά. Τα τεκμήρια αποτελούν πράξεις ή παραλείψεις του εναγόμενου συζύγου, τις οποίες αν επικαλεστεί και αποδείξει ο ενάγων σύζυγος ταυτοχρόνως αποδεικνύει και τον ισχυρό κλονισμό του γάμου του. Μαχητά λέγονται διότι ο εναγόμενος σύζυγος μπορεί να αποδείξει το αντίθετο, ότι δηλαδή από τις πράξεις αυτές που επικαλείται ο ενάγων σύζυγος δεν επήλθε ισχυρός κλονισμός

Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 1439 παρ. 2 του Α.Κ. ο κλονισμός της έγγαμου σχέσεως τεκμαίρεται, εφόσον ο εναγόμενος δεν αποδεικνύει το αντίθετο, σε τέσσερις περιπτώσεις:

  • περίπτωση διγαμίας, ή
  • μοιχείας,
  • εγκατάλειψης του ενάγοντα ή
  • επιβουλής της ζωής του εναγομένου.

Σχετικά άρθρα

Επισήμανση

Σχέση εντολέα-Δικηγόρου ιδρύεται μόνο κατόπιν ρητής συμφωνίας και όχι με την απλή επίσκεψη σε ένα δικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) ή την αποστολή μηνύματος με οποιονδήποτε τρόπο στον Δικηγόρο. Δεσμευτική νομική συμβουλή παρέχεται μόνο κατόπιν αμοιβής.

Τομείς Δραστηριότητας

Το ομώνυμο δικηγορικό γραφείο ασχολείται και αναλαμβάνει συμβουλευτική και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις αστικού, ποινικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας και εξειδίκευσής μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.