Για να εκδοθεί συναινετικό διαζύγιο απαραίτητες προϋποθέσεις είναι οι ακόλουθες :

α. 0 γάμος πρέπει να έχει διαρκέσει τουλάχιστον ένα (1) χρόνο πριν από την κατάθεση της αίτησης λύσης αυτού.

β. Πρέπει να υπάρχει συμφωνία των συζύγων. Η εν λόγω συμφωνία δηλώνεται στο δικαστήριο αυτοπρόσωπα ή με ειδικό πληρεξούσιο σε δύο συνεδριάσεις που απέχουν μεταξύ τους έξι (6) τουλάχιστον μήνες. Το αντίστοιχο ειδικό πληρεξούσιο πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την κάθε συνεδρίαση. Εφ'' όσον από την πρώτη συνεδρίαση, πέρασαν δύο χρόνια, η δήλωση της συμφωνίας παύει να ισχύει.

γ. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα για να εκδοθεί συναινετικό διαζύγιο πρέπει να προσκομίζεται έγγραφη συμφωνία των συζύγων που να ρυθμίζει την επιμέλεια των τέκνων και την επικοινωνία με αυτά.

Η συμφωνία επικυρώνεται από το δικαστήριο και ισχύει ώσπου να εκδοθεί απόφαση για το θέμα,. Η συμφωνία για την άσκηση επιμέλειας χρειάζεται μόνο όταν κατά το χρόνο του διαζυγίου η γονική μέριμνα ασκείται και υπό του δύο συζύγου έτσι ώστε αυτή δεν απαιτείται όταν έχει παύσει το λειτούργημα της γονικής μέριμνας ως προ τον ένα σύζυγο ή όταν η άσκηση της γονικής μέριμνας έχει αφαιρεθεί από τον ένα σύζυγο. Η ανωτέρω συμφωνία μπορεί να περιλαμβάνει και ρυθμίσεις που αφορούν τη διοίκηση της περιουσία του παιδιού και της εκπροσώπησής του, οι οποίες είναι έγκυρες, αν και το δικαστήριο δεν υποχρεούται να τι επικυρώσει

Η εν λόγω συμφωνία προσκομίζεται κατά την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο, μπορεί όμως να υποβληθεί και κατά τη δεύτερη συζήτηση -οπότε υπάρχει δυνατότητα να την τροποποιήσει κανείς , αν είχε ήδη προσκομισθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση και άλλαξαν συνθήκες - ή ακόμη και μετά τη δεύτερη συνεδρίαση, δεν μπορεί όμως να εκδοθεί διαζύγιο χωρίς την προσκόμιση της συμφωνίας αυτής.

Δεν απαιτείται να προσκομιστεί συμφωνία για την επιμέλεια και την επικοινωνία με τα τέκνα, εάν τα σχετικά ζητήματα έχουν ρυθμιστεί με δικαστική απόφαση, που έχει εκδοθεί προηγουμένως κατά κάποια ειδική διαδικασία κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Μέχρι την επικύρωσή της η συμφωνία για την επιμέλεια και την επικοινωνία δεν έχει νομική δέσμευση, ενώ μετά την επικύρωση, αν και δεσμευτική, έχει προσωρινό χαρακτήρα, με την έννοια ότι οι σύζυγοι μπορούν να πετύχουν διαφορετική ρύθμιση των σχετικών θεμάτων.

Σχετικά άρθρα

Επισήμανση

Σχέση εντολέα-Δικηγόρου ιδρύεται μόνο κατόπιν ρητής συμφωνίας και όχι με την απλή επίσκεψη σε ένα δικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) ή την αποστολή μηνύματος με οποιονδήποτε τρόπο στον Δικηγόρο. Δεσμευτική νομική συμβουλή παρέχεται μόνο κατόπιν αμοιβής.

Τομείς Δραστηριότητας

Το ομώνυμο δικηγορικό γραφείο ασχολείται και αναλαμβάνει συμβουλευτική και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις αστικού, ποινικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας και εξειδίκευσής μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.