α. Σύνταξη αιτήσεως συναινετικού διαζυγίου και προτάσεων - κατάθεση αίτησης (σε 3 αντίτυπα) και των προτάσεων στην έδρα (κατά την συζήτηση).

Η κατάθεση της αίτησης γίνεται σε τρία αντίγραφα (το δικαστήριο κρατά μαζί με το πρωτότυπο της αιτήσεως και ένα απλό αντίγραφο) στο οποία επικολλάται διπλή παράσταση. Εάν την αίτηση υπογράφουν δύο δικηγόροι (υπάρχει η δυνατότητα να εκπροσωπούνται και οι δύο σύζυγοι από έναν δικηγόρο), απαιτούνται τρεις (3) παραστάσεις (ένσημα) που επικολλώνται στο δικόγραφο.

β. Απαραίτητα έγγραφα κατά την πρώτη συζήτηση:

ι. Πληρεξούσιο (του οποίου η σύνταξη πρέπει να γίνει εντός μηνός προ της πρώτης συζήτησης)

ιι. Ιδιωτικό συμφωνητικό των συζύγων για την επιμέλεια, επικοινωνία των ανηλίκων τέκνων τους καθώς και τη διατροφή τους (εφόσον το επιθυμούν)

ιιι. Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως (ανεξάρτητα αν υπάρχουν τέκνα ή όχι)

ιν. Ληξιαρχική πράξη γάμου (όχι απόσπασμα)

ν. Γραμμάτιο προείσπραξης.

Σημείωση: Εάν οι διάδικοι παραστούν «μετά» του πληρεξουσίου δικηγόρου τους, εάν δηλαδή οι διάδικοι - σύζυγοι είναι κατά την πρώτη συζήτηση παρόντες, απαιτείται προσκόμιση φωτοτυπίας των ταυτοτήτων τους.

Αναβολή για δεύτερη συνεδρίαση σε ρητή δικάσιμο

Η πρώτη συζήτηση με την δεύτερη συζήτηση πρέπει να απέχουν μεταξύ του έξι (6) τουλάχιστον μήνες (άρθρο 1441 παρ. 2 Αστικού Κώδικα). Έτσι ο πρόεδρος μετά την διαπίστωση της υπάρξεως των προϋποθέσεων και των απαραίτητων εγγράφων αναβάλει την υπόθεση για δικάσιμο πέρα των 6 μηνών.

Σχετικά άρθρα

Επισήμανση

Σχέση εντολέα-Δικηγόρου ιδρύεται μόνο κατόπιν ρητής συμφωνίας και όχι με την απλή επίσκεψη σε ένα δικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) ή την αποστολή μηνύματος με οποιονδήποτε τρόπο στον Δικηγόρο. Δεσμευτική νομική συμβουλή παρέχεται μόνο κατόπιν αμοιβής.

Τομείς Δραστηριότητας

Το ομώνυμο δικηγορικό γραφείο ασχολείται και αναλαμβάνει συμβουλευτική και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις αστικού, ποινικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας και εξειδίκευσής μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.