α. Απαιτείται η σύνταξη και κατάθεση προτάσεων επί της έδρας

(και όταν παρίστανται δύο δικηγόροι, οι προτάσεις γίνονται σε ενιαίο δικόγραφο).

β. Τα σχετικά έγγραφα που προσκομίζονται στο ακροατήριο:

ι. Πληρεξούσιο, που έχει συνταχθεί εντός μηνός προ της δικασίμου της δεύτερης συζήτησης, περιέχον απαραιτήτως την εντολή παραίτησης από τα ένδικα μέσα.

ιι. γραμμάτιο προείσπραξης.

Έκδοση και δημοσίευση απόφασης

Μετά την δημοσίευση τα απόφασης λαμβάνονται τέσσερα (4) τουλάχιστον επικυρωμένα αντίγραφα αυτής.

Σχετικά άρθρα

Επισήμανση

Σχέση εντολέα-Δικηγόρου ιδρύεται μόνο κατόπιν ρητής συμφωνίας και όχι με την απλή επίσκεψη σε ένα δικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) ή την αποστολή μηνύματος με οποιονδήποτε τρόπο στον Δικηγόρο. Δεσμευτική νομική συμβουλή παρέχεται μόνο κατόπιν αμοιβής.

Τομείς Δραστηριότητας

Το ομώνυμο δικηγορικό γραφείο ασχολείται και αναλαμβάνει συμβουλευτική και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις αστικού, ποινικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας και εξειδίκευσής μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.