Για να γίνει η παραίτηση από τα ένδικα μέσα απαιτείται εκτός από την έκθεση παραίτησης συμπληρωμένη ει διπλούν, η προσκόμιση του ειδικού πληρεξουσίου από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος του διαζυγίου, καθώς και η προσκόμιση πιστοποιητικού περί μη ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά της απόφασης συναινετικού διαζυγίου.

Αίτηση στον εισαγγελέα για πνευματική λύση του Θρησκευτικού γάμου ή λύση του πολιτικού γάμου

Έκδοση διαζευκτηρίου από την αρμόδια Μητρόπολη, όπου καταβάλλεται σχετικό παράβολο (όταν πρόκειται για θρησκευτικό γάμο)

Για τη λύση πολιτικού γάμου και καταχώρησή του στο οικείο ληξιαρχείο απαιτείται επικυρωμένο αντίγραφο τα απόφασης του διαζυγίου.

Σχετικά άρθρα

Επισήμανση

Σχέση εντολέα-Δικηγόρου ιδρύεται μόνο κατόπιν ρητής συμφωνίας και όχι με την απλή επίσκεψη σε ένα δικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) ή την αποστολή μηνύματος με οποιονδήποτε τρόπο στον Δικηγόρο. Δεσμευτική νομική συμβουλή παρέχεται μόνο κατόπιν αμοιβής.

Τομείς Δραστηριότητας

Το ομώνυμο δικηγορικό γραφείο ασχολείται και αναλαμβάνει συμβουλευτική και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις αστικού, ποινικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας και εξειδίκευσής μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.