Οι επιχειρηματίες μπορούν να αποφύγουν τη χρεωκοπία προβλέποντας τις δυσκολίες, δηλαδή παρακολουθώντας στενά την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους.

Η πτώχευση ρυθμίζεται από τον νέο πτωχευτικό κώδικα.

Ο κώδικας  μπορεί να συνοψιστεί ως ακολούθως:

 • δίνεται προτεραιότητα στη διάσωση
 • παρέχεται μια δεύτερη ευκαιρία
 • αντιμετωπίζεται επιεικέστερα απ' ό,τι μέχρι σήμερα ο καλόπιστος
 • στην περίπτωση που δεν τελεσφορήσει η προσπάθεια ανασυγκρότησης της επιχείρησης, υιοθετείται μια πολύ ταχύτερη πτωχευτική διαδικασία
 • διασφαλίζεται μεγαλύτερη διαφάνεια
 • εισάγεται η διαδικασία συνδιαλλαγής
 • προβλέπεται ειδική αντιμετώπιση των μικροπτωχεύσεων.

Σύμφωνα με τον πτωχευτικό κώδικα, σε πτώχευση κηρύσσεται ο οφειλέτης που αδυνατεί να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του.

Προϋποθέσεις της πτώχευσης είναι:

 • Η εμπορική ιδιότητα του οφειλέτη (φυσικού ή νομικού προσώπου). Εξαίρεση αποτελούν νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό, έστω και αν δεν έχουν εμπορική ιδιότητα, και τα οποία μπορούν να πτωχεύσουν.
 • Η παύση πληρωμών του οφειλέτη, οριζόμενη από το νόμο ως αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών του, κατά τρόπο γενικό και μόνιμο. Πτώχευση μπορεί να κηρυχθεί και με βάση απλώς "επαπειλούμενη" αδυναμία εκπλήρωσης, όταν το ζητεί ο ίδιος ο οφειλέτης.

Την κήρυξη της πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν τα ακόλουθα πρόσωπα:

 • κάθε πιστωτής που έχει έννομο συμφέρον
 • ο εισαγγελέας πρωτοδικών,εφόσον τούτο δικαιολογείται από λόγους δημόσιου συμφέροντος
 • ο ίδιος ο οφειλέτης, ο οποίος και υποχρεούται να ζητήσει την πτώχευσή του, αν έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση παύσης πληρωμών.

Το πτωχευτικό δικαστήριο θα κηρύξει την πτώχευση του οφειλέτη, αν διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, διαφορετικά θα απορρίψει την αίτηση.

Επισήμανση

Σχέση εντολέα-Δικηγόρου ιδρύεται μόνο κατόπιν ρητής συμφωνίας και όχι με την απλή επίσκεψη σε ένα δικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) ή την αποστολή μηνύματος με οποιονδήποτε τρόπο στον Δικηγόρο. Δεσμευτική νομική συμβουλή παρέχεται μόνο κατόπιν αμοιβής.

Τομείς Δραστηριότητας

Το ομώνυμο δικηγορικό γραφείο ασχολείται και αναλαμβάνει συμβουλευτική και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις αστικού, ποινικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας και εξειδίκευσής μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.