Μετά τη δημοσίευση της απόφασης κήρυξης πτώχευσης, διορίζεται εισηγητής δικαστής, που επιβλέπει τις εργασίες της, και δικηγόρος ως προσωρινός σύνδικος, που καθίσταται οριστικός, αν τον εγκρίνει η συνέλευση των πιστωτών, και εκπροσωπεί τον πτωχό και την ομάδα αυτών. Ο σύνδικος ενεργεί πράξεις διαπίστωσης ενεργητικού και παθητικού και εκπροσωπεί τον πτωχό σε δίκες σχετικές με την πτωχευτική περιουσία. Περατωθείσης της πτώχευσης εκποιεί και διανέμει την περιουσία στους πιστωτές, που εμφανίζονται στη γενική συνέλευση αναγγέλλοντας τις απαιτήσεις τους, οι οποίες περιλαμβάνονται σε κατάλογο, που καταρτίζει. Μη υφισταμένου ενεργητικού με έκθεση του εισηγητή το δικαστήριο κηρύσσει παύση των εργασιών. Διαρκούσης της πτώχευσης ο πτωχός δεν έχει δικαίωμα διοίκησης της περιουσίας, λαμβάνει όμως κατεπείγοντα μέτρα διασφάλισής της αδρανούντος του συνδίκου. Οι ειδικές εκκαθαρίσεις και ο διορισμός εκκαθαριστών γίνονται από το Εφετείο με αίτηση πιστωτών, όπως και διορισμός επιτρόπου και επικύρωση της συμφωνίας. Δημοσιευθέντων των αποφάσεων παύει η διαχείριση της επιχείρησης από τα καταστατικά όργανα και στη μεν περίπτωση του άρθρου 46 ο εκκαθαριστής εκποιεί την περιουσία μεμονωμένα ή συνολικά με αναγκαστικό πλειστηριασμό ικανοποιώντας τους αναγγελθέντες πιστωτές, στη δε περίπτωση του άρθρου 46α η επιχείρηση εκποιείται συνολικά με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, ο εκκαθαριστής καταρτίζει σύμβαση, εισπράττει το τίμημα και το διανέμει σύμφωνα με τον πίνακα. Επί θέσεως εταιρίας σε προσωρινή διαχείριση ο διαχειριστής προβαίνει σε ενέργειες συντήρησης της περιουσίας εκπροσωπώντας την ενώπιον δικαστηρίων και δημοσίων αρχών, συντάσσοντας απογραφή και ισολογισμό, καλεί τους πιστωτές να υποβάλουν απαιτήσεις, συντάσσει πίνακα και καλεί τους μετόχους να συναινέσουν στη συνέχιση της εταιρείας από τους πιστωτές, που αναλαμβάνοντας διοίκηση και διαχείριση, διορίζουν διοικούσα επιτροπή, προβαίνουσα σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση μετοχών, που χορηγούνται σε αυτούς ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Μετά πάροδο 3 ετών οι πιστωτές δύνανται να εξουσιοδοτήσουν τη διοικούσα επιτροπή να επιδιώξει τη διάλυση ή τη θέση της επιχείρησης υπό ειδική εκκαθάριση.

Επισήμανση

Σχέση εντολέα-Δικηγόρου ιδρύεται μόνο κατόπιν ρητής συμφωνίας και όχι με την απλή επίσκεψη σε ένα δικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) ή την αποστολή μηνύματος με οποιονδήποτε τρόπο στον Δικηγόρο. Δεσμευτική νομική συμβουλή παρέχεται μόνο κατόπιν αμοιβής.

Τομείς Δραστηριότητας

Το ομώνυμο δικηγορικό γραφείο ασχολείται και αναλαμβάνει συμβουλευτική και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις αστικού, ποινικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας και εξειδίκευσής μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.