Δημοσιευθείσης της απόφασης, ο πτωχός χάνει την εξουσία διαθέσεως της περιουσίας του, που δεν περιλαμβάνει ακατάσχετες απαιτήσεις, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως δικαιώματα και μεταπτωχευτική περιουσία. Οι πτωχευτικοί πιστωτές διακρίνονται σε εγχειρόγραφους ή ανέγγυους, ενέγγυους και γενικούς προνομιούχους. Αναστέλλονται ατομικές διώξεις των ανέγγυων και γενικών προνομιούχων, ενώ ομαδικοί, μεταπτωχευτικοί και εμπραγμάτως ασφαλισμένοι ή ειδικοί προνομιούχοι τις διατηρούν. Εντός 24 ωρών από την κήρυξη ο Ειρηνοδίκης σφραγίζει και απογράφει την πτωχευτική περιουσία. Τα πράγματα παραδίδονται στο σύνδικο και τα χρήματα στο Δημόσιο Ταμείο. Επί διορισμού επιτρόπου επιχείρησης δημοσιευθείσης της απόφασης αναστέλλονται ατομικά μέτρα εκτέλεσης, όχι όμως άσκηση αγωγής και ενδίκων μέσων. Διάθεση περιουσιακών στοιχείων και τροποποίηση καταστατικού απαιτεί συναίνεση του επιτρόπου. Η επικυρωθείσα από το δικαστήριο συμφωνία δεσμεύει μη συμβληθέντες πιστωτές. Επί ειδικής εκκαθάρισης από την επομένη ημέρα υποβολής αίτησης απαγορεύονται αναγκαστική εκτέλεση, λήψη ασφαλιστικού μέτρου και κήρυξη πτώχευσης. Δημοσιευθείσης της απόφασης διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας περιέρχονται στον ειδικό εκκαθαριστή. Επί προσωρινής διαχείρισης εταιρίας και διοίκησης και διαχείρισης από τους πιστωτές υποβληθείσης αίτησης απαγορεύονται αναγκαστική εκτέλεση, λήψη ασφαλιστικού μέτρου και κήρυξη πτώχευσης για οφειλές γεννηθείσες πριν την αίτηση. Τη διοίκηση έχει αρχικά ο διαχειριστής και μεταγενέστερα η διοικούσα επιτροπή των πιστωτών.

Επισήμανση

Σχέση εντολέα-Δικηγόρου ιδρύεται μόνο κατόπιν ρητής συμφωνίας και όχι με την απλή επίσκεψη σε ένα δικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) ή την αποστολή μηνύματος με οποιονδήποτε τρόπο στον Δικηγόρο. Δεσμευτική νομική συμβουλή παρέχεται μόνο κατόπιν αμοιβής.

Τομείς Δραστηριότητας

Το ομώνυμο δικηγορικό γραφείο ασχολείται και αναλαμβάνει συμβουλευτική και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις αστικού, ποινικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας και εξειδίκευσής μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.