Η πτωχευτική απαλλοτρίωση καταλαμβάνει την περιουσία του πτωχεύσαντα κατά το χρόνο κήρυξης. Πράγμα, που βρίσκεται στη νομή ή κατοχή του, δύναται να διεκδικηθεί από τον κύριο. Ο αντισυμβαλλόμενός του δεν υποχρεούται να εκπληρώσει πρώτος εκκρεμή αμφοτεροβαρή σύμβαση. Δεν λύνεται εργασιακή σχέση ούτε υφίσταται απαλλαγή υπερήμερου πτωχεύσαντος εργοδότη από αποδοχή προσφερόμενης εργασίας και καταβολή μισθού. Η πτώχευση μισθωτή ή εκμισθωτή δεν λύνει τη σύμβαση μίσθωσης. Η πτώχευση εταίρου συνεπάγεται λύση αστικής ή προσωπικής εταιρείας, εκτός αν συμφωνήθηκε να συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών. Κεφαλαιουχικές εταιρείες λύνονται με την πτώχευση διατηρώντας εμπορική ιδιότητα και νομική προσωπικότητα στο στάδιο της εκκαθάρισης, η δε πτώχευση εταίρου δεν επιφέρει λύση. Λύνεται η σύμβαση εντολής και κλείνονται αυτοδικαίως αλληλόχρεος λογαριασμός και σύμβαση ανοίγματος πίστωσης. Συμβατικός και μονομερής συμψηφισμός δεν έχουν αποτελέσματα. Η θέση επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση δεν επιφέρει λύση ούτε επηρεάζει εκκρεμείς συμβάσεις, εκτός αν τα μέρη απέβλεψαν στην αμοιβαία εμπιστοσύνη ή προσωπικές ικανότητες ενός των συμβληθέντων. Η ειδική εκκαθάριση επιφέρει λύση υφισταμένων σχέσεων εργασίας, το δε δικαστήριο με αίτηση πιστωτών διατάσσει προσωρινή διατήρηση μέρους εργαζομένων στην επιχείρηση, αν το συμφέρον της το απαιτεί. Λύνονται συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων, μηχανημάτων και λοιπών εγκαταστάσεων και κάθε σχέση, με την οποία τρίτος νέμεται, κατέχει ή χρησιμοποιεί αυτά. Προσωπικές ή εμπράγματες ασφάλειες τρίτων δεν επηρεάζονται. Ο εκκαθαριστής δύναται να προβαίνει σε πληρωμές ληξιπροθέσμων χρεών, συμψηφισμό απαιτήσεων της επιχείρησης με ανταπαιτήσεις τρίτων και εκχώρηση αυτών αντί καταβολής. Επί επιτροπείας εγγυήσεις, υποθήκες, ενέχυρα ή άλλα παρεπόμενα δικαιώματα εμπράγματα ή μη ασφαλίζοντα την απαίτηση και προνόμια συνδεόμενα με αυτή διατηρούνται. Επί θέσεως εταιρείας σε προσωρινή διαχείριση ή διοίκηση και διαχείριση από τους πιστωτές αυτή συνεχίζεται κανονικά και δεν είναι δυνατή εκποίηση περιουσίας, επιβάρυνση ακινήτων και κατάρτιση για λογαριασμό της δικαιοπραξιών άνω του έτους χωρίς δικαστική άδεια. Υποθήκες, ενέχυρα ή προνόμια υφίστανται μέχρις ικανοποιήσεως ενεχυρούχων, ενυποθήκων και προνομιούχων δανειστών και εγγυήσεις δεν θίγονται.

Επισήμανση

Σχέση εντολέα-Δικηγόρου ιδρύεται μόνο κατόπιν ρητής συμφωνίας και όχι με την απλή επίσκεψη σε ένα δικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) ή την αποστολή μηνύματος με οποιονδήποτε τρόπο στον Δικηγόρο. Δεσμευτική νομική συμβουλή παρέχεται μόνο κατόπιν αμοιβής.

Τομείς Δραστηριότητας

Το ομώνυμο δικηγορικό γραφείο ασχολείται και αναλαμβάνει συμβουλευτική και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις αστικού, ποινικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας και εξειδίκευσής μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.